Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer

utfärdad den 19 maj 2004.
Utkom från trycket den 2 juni 2004

Bemyndiganden

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  1. innehållet i de planer som krävs enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 och 4 lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

  2. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt som avses i 3 kap. 1 § tredje stycket lagen om utgivning av säkerställda obligationer,

  3. hur värdering av säkerheterna enligt 3 kap. 5 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer ska utföras,

  4. hur kontrollen av marknadsvärdet enligt 3 kap. 7 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer ska utföras,

  5. hur schablonbeloppet för kostnader för förvaltning och avveckling av säkerställda obligationer enligt 3 kap. 8 § andra stycket lagen om utgivning av säkerställda obligationer ska bestämmas,

  6. villkor för derivatavtal samt beräkning av och villkor för riskexponering och räntebetalningar enligt 3 kap. 9 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,

  7. hur registret ska föras enligt 3 kap. 10 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer,

  8. den oberoende granskarens kompetens, uppgifter och rapporteringsskyldighet enligt 3 kap. 12 och 13 §§ lagen om utgivning av säkerställda obligationer,

  9. vilken information ett emittentinstitut ska tillhandahålla enligt 3 kap. 16 § första stycket lagen om utgivning av säkerställda obligationer, och

  10. sådana avgifter som avses i 5 kap. 7 § lagen om utgivning av säkerställda obligationer.

SFS 2022:806

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

SFS 2022:806

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:332

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2006:1536

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2007.

SFS 2022:806

Denna förordning träder i kraft d. 8 juli 2022.