Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Denna förordning upphör enligt F (2022:1274) att gälla den 1 januari 2023.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2022:1274).

Utkom från trycket den 26 april 2005
utfärdad den 14 april 2005.

Definitioner

1 §

I denna förordning avses med

materialåtervinna avfall: detsamma som i 15 kap. 6 § miljöbalken,

plastflaska: förpackning som är tillverkad av huvudsakligen polymera material,

metallburk: förpackning som är tillverkad av metall, och

förpackningsavfall: plastflaskor och metallburkar som är avfall enligt 15 kap 1 § miljöbalken.

SFS 2020:699

1 a §

Visa lydelse

SFS 2021:1005

1 b §

Visa lydelse

SFS 2021:1005

Krav på godkänt retursystem

2 §

Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska marknaden.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.

SFS 2008:26

3 §

Frågor om godkännande av retursystem prövas av Statens jordbruksverk.

4 §

En ansökan om godkännande skall vara skriftlig. Den skall innehålla uppgift om

 1. retursystemet,

 2. vilka näringsidkare som avser att vara anslutna till systemet,

 3. villkoren för anslutning till systemet,

 4. vilken märkning som skall användas, och

 5. vilka åtgärder mot nedskräpning som avses att bli vidtagna.

5 §

Ett retursystem skall godkännas om sökanden visar att den som driver eller avser att driva systemet har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att göra det på ett sätt som är godtagbart både från miljöskyddssynpunkt och konsumentsynpunkt.

Om ett retursystem har en dominerande ställning på marknaden skall systemet vara utformat så att

 1. de villkor som gäller för anslutning inte är diskriminerande,

 2. de krav som ställs på flaskornas och burkarnas utformning och egenskaper är skäliga.

6 §

Ett godkännande skall förenas med

 1. villkor om att retursystemet skall innebära att en pant eller premie utbetalas i syfte att uppmuntra att förpackningar lämnas tillbaka till systemet,

 2. villkor om att sökanden för varje kalenderår lämnar uppgift till Statens jordbruksverk om vilka näringsidkare som är anslutna till systemet, och

 3. de villkor i övrigt som behövs från miljöskyddssynpunkt och konsumentsynpunkt.

Ett godkännande får begränsas till viss tid.

7 §

Om det med hänsyn till metallburkens eller plastflaskans utformning eller material finns särskilda skäl, får Statens jordbruksverk i det enskilda fallet under en begränsad tid ge dispens från kravet i 2 §.

Märkning

8 §

En plastflaska eller metallburk, som ingår i ett retursystem i enlighet med 2 §, skall vara märkt med uppgift om detta. Av märkningen skall det framgå vilket retursystem flaskan eller burken ingår i samt vilket belopp som utbetalas som pant eller premie när flaskan eller burken lämnas tillbaka till retursystemet.

Information till allmänheten

9 §

Statens jordbruksverk skall informera allmänheten om godkända retursystem och vilken märkning som används inom det godkända systemet. Information skall även lämnas om dispenser som beviljats enligt 7 §.

Överlåtelseförbud

10 §

Konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas endast om plastflaskan eller burken ingår i ett sådant retursystem som avses i 2 §.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.

Uppgifter till Naturvårdsverket

Rubriken införd g. SFS2020-0699

10 a §

Den som driver ett retursystem ska senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna

 1. uppgifter om vilka producenter som är anslutna till systemet med uppgift om varje producents person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns, producentens skatteregistringsnummer,

 2. i fråga om det förpackningsavfall som hanteras av systemet uppgifter om den mängd som under det närmast föregående kalenderåret har

  1. samlats in och behandlats i Sverige,

  2. samlats in utanför Sverige och behandlats i Sverige,

  3. samlats in i respektive kommun,

  4. transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för behandling, och

  5. exporterats till ett land utanför EES för behandling,

 3. uppgifter, i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 a §, som Naturvårdsverket behöver

  1. för att rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med 74 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, och

  2. för det digitala system för uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall som avses i 74 a § förordningen om producentansvar för förpackningar.

Uppgifter om mängder enligt första stycket ska anges i vikt. Uppgifter enligt första stycket 2 ska specificeras i förpackningsmaterial. Uppgifter enligt första stycket 2 a, b, d och e ska specificeras i hur mycket som har materialåtervunnits, energiåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats.

SFS 2020:699

10 b §

Visa lydelse

SFS 2021:1005

Tillhandahållande av insamlingskärl

10 c §

Visa lydelse

SFS 2021:1005

10 d §

Visa lydelse

SFS 2021:1005

10 e §

Visa lydelse

SFS 2021:1005

Mål för minskad nedskräpning och materialåtervinning

10 f §

Visa lydelse

SFS 2021:1005

Återvinning

11 §

Bestämmelser om mål för materialutnyttjande finns i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

SFS 2018:1465

Tillsyn och ansvar

12 §

Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och 2 kap. 25 § miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken.

SFS 2020:699

Bemyndigande

Rubriken införd g. SFS2020-0699

12 a §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 10 a § och hur uppgifterna ska lämnas.

SFS 2020:699

Överklagande

13 §

Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:220

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2005 i fråga om 3–7 §§ och i övrigt d. 1 jan. 2006 då förordningen (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar och förordningen (1991:338) om vissa dryckesförpackningar skall upphöra att gälla.

SFS 2008:26

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2008.

SFS 2011:41

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.

SFS 2018:1465

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2020:699
<kgp:list><kgp:list-item>

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2020.

</kgp:list-item>
<kgp:list-item>

Bestämmelsen i 10 a § tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2021.

</kgp:list-item>
</kgp:list>
SFS 2021:1005

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2023.

SFS 2021:1006

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2029.

SFS 2022:1274

(Publicerad d. 6 juli 2022)