Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:406

Utkom från trycket den 31 maj 2006
Lag om ändring i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse;
utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse skall införas en ny paragraf, 2 kap. 5 c §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230.

5 c §

Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) om jäv för revisor och lekmannarevisor skall värdepappersbolag anses som aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 § samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:406

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Lars Afrell
(Finansdepartementet)