Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:537

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 23 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

Ett beslut om att garantin inte längre skall gälla inverkar inte på insättningar som omfattades av garantin vid tidpunkten för beslutet. Motsvarande gäller när beslut har meddelats om återkallelse av tillstånd eller filialtillstånd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:537

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Mats Walberg
(Finansdepartementet)