Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:539

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd;
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 28 § lagen om investerarskydd skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

28 §

2) Ett beslut om att skyddet inte längre skall gälla hos ett värdepappersinstitut, ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag inverkar inte på skyddet av de tillgångar som omfattades av skyddet när beslutet meddelades. Motsvarande gäller när Finansinspektionen återkallat ett tillstånd att driva bankrörelse, finansieringsrörelse eller värdepappersrörelse eller ett tillstånd för ett fondbolag att förvalta någon annans finansiella instrument.

2)

Senaste lydelse 2004:65.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:539

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Lars Afrell
(Finansdepartementet)