Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:564

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i sparbankslagen (1987:619)2) skall införas en ny paragraf, 3 kap. 13 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

Sparbanksstämman skall besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:564

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Mats Walberg
(Finansdepartementet)