Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:573

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 3 a § lagen (2004:46) om investeringsfonder skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326.

3 a §

Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) skall fondbolag anses som publika aktiebolag.

Vid tillämpningen av 9 kap. 17 § och 10 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) om jäv för revisor och lekmannarevisor skall fondbolag anses som aktiebolag som avses i 9 kap. 13 eller 14 § samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:573

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Lars Afrell
(Finansdepartementet)