Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:609

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

5 §

2) En central värdepappersförvarare skall ha en styrelse med minst fem ledamöter och en verkställande direktör.

2)

Senaste lydelse 2004:586.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag3) eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)4) skall bestämmelserna om styrelsen i 2 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning samt i 9 kap. 3 § första stycket 4 och fjärde stycket om återkallelse av auktorisation tillämpas på tillsynsorganet. Vad som sägs om styrelseledamöter i 8 kap. 4 § om meddelandeförbud skall tillämpas på ledamöter i tillsynsorganet.

3)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

4)

EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter i andra stycket skall tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:609

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Lars Afrell
(Finansdepartementet)