Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:613

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2006:000) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 §

I fråga om europabolag och europakooperativ med ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag2) eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)3) tillämpas bestämmelserna i 6 kap. 7 och 9 §§ om styrelseledamöter på ledamöter i tillsynsorganet.

2)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

3)

EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelserna om styrelseledamöter i första stycket skall tillämpas också på ledamöter i ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:613

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Mats Walberg
(Finansdepartementet)