Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:721

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 och 5 a §§ lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

4 §

2) När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om en undersökning enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 har den behöriga myndigheten rätt att få handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i 3 § 1, 2 och 4.

2)

Senaste lydelse 2005:597.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta företaget eller företagssammanslutningen om den behöriga myndighetens begäran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.

5 a §

  3) När Europeiska gemenskapernas kommission har beslutat om ett kontrollbesök enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget4) har kommissionen rätt att få handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos företag:

  3)

  Senaste lydelse 2000:1023.

  4)

  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1 (Celex 31999R0659).

 1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa handlingar, och

 2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av det berörda företaget.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta företaget om en begäran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:721

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)