Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:729

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 18 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

18 §

2) Utöver vad som följer av 17 § skall på ett avstämningskonto beträffande aktier anges

2)

Senaste lydelse 2005:558.

  1. för varje aktie om full betalning har erlagts för aktien till avstämningsbolaget,

  2. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas enligt bolagsordningen,

  3. om en aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie av annat slag,

  4. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie som övergår till ny ägare,

  5. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av aktiens kvotvärde eller vid skifte av bolagets tillgångar,

  6. namn, personnummer och postadress för förmyndare eller god man för aktieägare och för konkursförvaltare i aktieägares konkurs,

  7. uppgift om att Kronofogdemyndigheten verkställer utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende kontohavarens aktier, samt

  8. namn, personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress för den som på grund av pantsättning, uppdrag eller villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i stället för den i aktieboken införde aktieägaren lyfta utdelning och vid fondemission ta emot ny aktie samt utöva företrädesrätt att delta i emission.

I förekommande fall skall även anges aktiernas nominella belopp och utbetalning som görs vid minskning av det nominella beloppet. Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det nominella beloppet ändrats, skall även detta anges på kontot så snart som möjligt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:729

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Lars Afrell
(Finansdepartementet)