Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1020

Utkom från trycket den 11 juli 2006
Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);
utfärdad den 29 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen (1995:450) att det i lagen skall införas en ny paragraf, 28 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:105, bet. 2005/06:LU33, rskr. 2005/06:377.

28 a §

Marknadsstörningsavgift skall betalas till Kammarkollegiet inom trettio dagar efter det att domen vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i domen.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket, skall Kammarkollegiet lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1020

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST
Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)