Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1059

Utkom från trycket den 25 juli 2006
Förordning om ändring i förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet;
utfärdad den 13 juli 2006.

Regeringen föreskriver att 2, 5, 8, 11 och 13 §§ förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet skall ha följande lydelse.

Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges till investeringsåtgärder i en lokal som används för offentlig verksamhet och som utgör eller ingår i en sådan byggnad som

  1. har indelats som specialbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

  2. har undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § första stycket 2 eller 3 fastighetstaxeringslagen,

  3. är en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat vars lokaler ägs av svenska staten och åtgärderna är förenliga med den mottagande statens bestämmelser i fråga om byggnaden, eller

  4. i annat fall än som avses i 1–3 är avsedd att användas för allmännyttig verksamhet, förvaltning, rättsvård eller likartad användning i minst två år från det att åtgärderna har utförts.

Om en byggnad som avses i första stycket 1 är en värmecentral enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen, får stöd ges endast om värmecentralen har en värmeeffekt som uppgår till högst 10 megawatt och inte är en del av ett fjärrvärmesystem.

Stöd får endast avse åtgärder som

  1. i fall som avses i 3 § första stycket 1, påbörjats efter den 31 december 2004 och utförts senast den 30 september 2006, och

  2. i fall som avses i 3 § första stycket 2–8, påbörjats efter den 15 maj 2005 och utförts senast den 31 december 2008.

När en åtgärd enligt första stycket skall anses vara påbörjad respektive utförd följer av de närmare föreskrifter som meddelas av Boverket.

Efter ansökan av byggnadens ägare prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där byggnaden är belägen. Är byggnaden en sådan som avses i 2 § första stycket 3 skall ansökan prövas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader från det att en åtgärd enligt 3 § första stycket påbörjades. Om en åtgärd som avses i 3 § första stycket 2–8 påbörjas efter den 30 juni 2008 skall ansökan dock ha kommit in senast den 30 september 2008.

När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har utförts skall länsstyrelsen, efter särskild ansökan från byggnadens ägare, meddela ett slutligt beslut i frågan om stöd och bestämma stödets storlek.

En särskild ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter det att åtgärderna har utförts. Om en åtgärd som avses i 3 § första stycket 2–8 utförts efter den 30 juni 2008 skall ansökan dock ha kommit in senast den 31 december 2008.

Om den särskilda ansökan inte gäller en statlig myndighet, skall ett intyg från sökandens revisor om att åtgärden har utförts bifogas ansökan.

Boverket skall

  1. sammanställa krediteringar av stöden och svara för att beviljade stöd ryms inom den anvisade ramen om 2 miljarder kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse åtgärder enligt 3 § första stycket 8, och

  2. svara för att de krediteringsunderlag som lämnas till Skatteverket inte medger krediteringar som överstiger 1 000 miljoner kronor 2006, 500 miljoner kronor 2007 och 500 miljoner kronor 2008.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1059

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Ulf Yngvesson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)