Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1375

Utkom från trycket den 15 december 2006
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

3) En stiftare, huvudman, styrelseledamot eller delegat, som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar en sparbank, skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom överträdelse av denna lag, lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, tillämplig lag om årsredovisning, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller bankens reglemente.

3)

Senaste lydelse 2004:304.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1375

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)