Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1380

Utkom från trycket den 15 december 2006
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;
utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti skall ha följande lydelse.

1)

Prop 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2) Nämnden skall årligen bestämma hur stort belopp varje institut skall betala i avgift. Avgiften skall betalas inom en månad från dagen för beslutet.

2)

Senaste lydelse 2005:257.

Avgiften skall motsvara summan av institutets insättningar till den del de omfattas av garantin, multiplicerat med lägst 60 procent och högst 140 procent av det tal som tillämpas enligt 12 § andra stycket. Avgiften skall bestämmas med hänsyn till institutets kapitaltäckningsgrad, beräknad enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Dröjsmålsränta skall tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1380

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)