Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1388

Utkom från trycket den 15 december 2006
Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;
utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

1)

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

dels att 5 kap. 8 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 2 § skall lyda ”Särskilda bestämmelser för europabolag och europakooperativ”.

8 §

Om ett blandat finansiellt holdingföretag finns i toppen av ett finansiellt konglomerat, vars största sektor är bank- och värdepapperssektorn, gäller bestämmelserna om stora exponeringar i 7 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar för samtliga företag som tillhör den sektorn och för det blandade finansiella holdingföretaget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1388

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)