Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:3

Utkom från trycket den 23 januari 2007
Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);
utfärdad den 11 januari 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om marknadsföringslagen (1995:450)

1)

Prop. 2006/07:6, bet. 2006/07:CU3, rskr. 2006/07:77.

dels att 34, 36 och 42 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 a och 35 a §§, av följande lydelse.

2 a §

Lagen tillämpas också när Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen2) .

2)

EUT L 364, 9.12.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

34 §

3) På uppmaning av Konsumentombudsmannen skall

3)

Senaste lydelse 2002:565.

  1. var och en yttra sig och lämna de upplysningar som behövs i ett ärende om tillämpningen av denna lag,

  2. en näringsidkare tillhandahålla de handlingar, varuprover och liknande som kan ha betydelse för utredningen i ett ärende där beslut om förbud eller åläggande enligt 14, 15, 16 a eller 17 § kan antas komma i fråga.

35 a §

Om det behövs för tillsynen i ett ärende som avses i 34 § 2 eller 35 § får Konsumentombudsmannen uppmana näringsidkaren att hålla de lokaler eller motsvarande utrymmen där näringsverksamheten utövas, dock inte bostäder, tillgängliga för inspektion.

36 §

Om en uppmaning enligt 34, 35 eller 35 a § inte följs, får Konsumentombudsmannen förelägga den som berörs att fullgöra sin skyldighet vid vite.

42 §

Konsumentombudsmannens beslut enligt 34 §, 35 och 35 a § samt om vitesföreläggande efter en sådan uppmaning överklagas hos Stockholms tingsrätt. Detsamma gäller beslut om ersättning enligt 37 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av nämnda paragraf.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:3

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI
Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)