Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:183

Utkom från trycket den 2 maj 2007
Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451);
utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 36 § produktsäkerhetslagen (2004:451) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:48, bet. 2006/07:CU23, rskr. 2006/07:133.

Regeringen får meddela de föreskrifter som behövs för att genomföra beslut som Europeiska gemenskapernas kommission fattar med stöd av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet2) .

2)

EGT L 11, 15.1.2002, s. 4 (Celex 32001L0095).

Regeringen får även i andra fall än som anges i första stycket meddela föreskrifter om förbud mot att tillhandahålla och att exportera en viss typ av vara, om varan medför allvarlig risk för konsumenternas hälsa och säkerhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:183

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI
Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)