Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:369

Utkom från trycket den 13 juni 2007
Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag;
utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag3)

1)

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, Celex 32004L0109) samt kommissionens direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (EUT L 69, 9.3.2007, s. 27, Celex 32007L0014).

3)

Senaste lydelse av 9 kap. 1 § 2000:824.

dels att 9 kap. skall upphöra att gälla,

dels att 7 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya kapitel, 9 och 10 kap., av följande lydelse.

4) De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

4)

Senaste lydelse 1999:1114.

 1. a) I stället för det som sägs i 2 § första stycket 2 skall gälla att moderföretagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag5)

  5)

  EGT L 374, 31.12.1991, s. 7, (Celex 31991L0674).

  , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG6)

  6)

  EUT L 224, 16.8.2006, s. 1, (Celex 32006L0046).

  , eller har upprättats och reviderats på likvärdigt sätt.

  b) I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestämmelser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap. 5 och 6 §§ denna lag.

 2. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.

 3. Vad som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra värderingsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovisning och att koncernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om, gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäkringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas med regler specifika för försäkringsrörelse. I sådant fall skall upplysning härom lämnas i en not.

 4. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

Delårsrapport

Skyldighet att lämna delårsrapport

Bestämmelser om företag som skall lämna delårsrapport finns i 5 a kap. lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

Årsredovisningslagens tillämpning

Bestämmelserna om delårsrapport i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med undantag för 1 § första stycket och andra stycket andra och tredje meningarna.

Överklagande

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:369

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. Bestämmelserna i 7 kap. 3 § får dock tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Sonja Daltung
(Finansdepartementet)