Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:540

Utkom från trycket den 27 juni 2007
Lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000);
utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § pantbankslagen (1995:1000) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

Försäljning skall ske på offentlig auktion på den ort där pantsättningen ägt rum, om inte låntagaren eller den som förvärvat rätten till panten medger att försäljning sker på annan ort.

Om panten utgörs av finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall försäljningen dock ske genom ett värdepappersinstitut och till gällande marknadspris.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:540

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)