Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:594

Utkom från trycket den 27 juni 2007
Lag om ändring i alkohollagen (1994:1738);
utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 5 a § alkohollagen (1994:1738)2) skall upphöra att gälla vid utgången av december 2009.

1)

Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182.

2)

Senaste lydelse av 8 kap. 5 a § 2001:414.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)