Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:633

Utkom från trycket den 3 juli 2007
Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel;
utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

7 §

2) Lotteriinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

2)

Senaste lydelse 2004:1063.

För att utöva tillsynen har Lotteriinspektionen rätt att få tillträde till lokaler och platser där automatspel anordnas eller där en spelautomat annars finns uppställd och att infordra upplysningar från den som anordnar spelet eller låtit ställa upp automaten.

Avgifter får tas ut i ärenden om tillsyn enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för tillsynen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:633

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)