Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:634

Utkom från trycket den 3 juli 2007
Lag om ändring i kasinolagen (1999:355);
utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 § kasinolagen (1999:355) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

Avgifter får tas ut i ärenden om tillstånd och tillsyn enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifterna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:634

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)