Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:635

Utkom från trycket den 3 juli 2007
Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000);
utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 42 § lotterilagen (1994:1000) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

2) Länsstyrelsen i det län där ett bingospel skall bedrivas prövar frågor om tillstånd enligt 22 §. Om bingospelet skall bedrivas i flera län eller om 22 § tredje stycket skall tillämpas prövas dock frågan om tillstånd av Lotteriinspektionen.

2)

Senaste lydelse 2002:592.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:635

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)