Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1093

Utkom från trycket den 7 december 2007
Lag om upphävande av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling;
utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall upphöra att gälla den 1 januari 2008.

1)

Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)