Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Utkom från trycket den 7 december 2007
utfärdad den 29 november 2007.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som ska betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna ska finansiera den verksamhet som drivs av inspektionen med undantag för

 1. sådan verksamhet som finansieras med stöd av

  1. avgiftsförordningen (1992:191),

  2. förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen, eller

  3. förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen, och

 2. sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

Avgifterna ska även finansiera den del av Statistiska centralbyråns verksamhet som avser insamling och behandling av uppgifter åt Finansinspektionen enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

SFS 2020:185

2 §

Avgifterna enligt denna förordning ska uppgå till ett belopp som motsvarar Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns årliga kostnader för den verksamhet som enligt 1 § ska finansieras med avgifterna.

Avgifterna ska redovisas mot inkomsttitel på det sätt som beslutas i regleringsbrev för Finansinspektionen.

SFS 2014:502

3 §

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

 • 38 § andra stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

 • 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,

 • 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,

 • 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

 • 20 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

 • 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

 • 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

 • 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

 • 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,

 • 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 • 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 • 22 § den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

 • 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,

 • 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

 • 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 • 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,

 • 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

 • 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

 • 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning,

 • 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

 • 13 kap. 15 § andra och tredje styckena lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 • 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,

 • 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

 • 16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision,

 • 5 kap. 10 § första stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,

 • 1 kap. 3 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,

 • 6 kap. 5 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet,

 • 23 § lagen (2017:317) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter,

 • 8 kap. 10 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

 • 1 kap. 3 § andra stycket lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden,

 • 1 kap. 3 § lagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning,

 • 10 § lagen (2019:284) om röstningsrådgivare,

 • 1 kap. 5 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning,

 • 14 kap. 17 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, och

 • 1 kap. 3 § första stycket lagen (2021:899) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering.

SFS 2021:1213

Beräkning och uttag av avgifter

4 §

Avgifterna från de fysiska personer, företag och myndigheter som anges i 6–18 §§ ska ge Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån full kostnadstäckning för respektive avgiftsgrupp som anges nedan, om inte något annat anges i denna förordning. Med full kostnadstäckning avses att varje avgiftsgrupp ska svara för både direkta kostnader och den andel av indirekta kostnader som går att hänföra till gruppen.

Avgiftsgrupp

 

Fysiska personer, företag och myndigheter

 

Avgiftsgrupp 1

 

Banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, Svenska skeppshypotekskassan, leverantörer av datarapporteringstjänster och vissa utländska kreditinstituts filialer i Sverige (6 §)

 

Avgiftsgrupp 2

 

Försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag m.fl. (7 §)

 

Avgiftsgrupp 3

 

Börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler (8 §)

 

Avgiftsgrupp 4

 

Fondförvaltare (9 §)

 

Avgiftsgrupp 5

 

Administratörer av referensvärden och vissa andra enheter som tillhandahåller referensvärden (9 a §)

 

Avgiftsgrupp 6

 

Vissa statliga myndigheter (10 §)

 

Avgiftsgrupp 7

 

Övriga (11–18 §§)

 

SFS 2021:1213

5 §

För varje avgiftsgrupp som anges i 6–9 a §§ ska Finansinspektionen beräkna ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels gruppens andel av inspektionens och Statistiska centralbyråns kostnader det närmast föregående kalenderåret, dels de kostnader som inspektionen och Statistiska centralbyrån har beräknat för det aktuella kalenderåret.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för respektive avgiftsgrupp 1, 2 och 4 på de företag som ingår i gruppen. Balansomslutningen vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret ska utgöra grund för fördelningen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är proportionell i förhållande till företagets storlek.

Om det sker en väsentlig ändring i ett företags balansomslutning i förhållande till närmast föregående räkenskapsår, får Finansinspektionen ta förändringen i beaktande vid fördelningen av avgiftsbeloppet.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för avgiftsgrupp 3 på de företag som ingår i gruppen. Varje företags andel av den tid Finansinspektionen lagt på gruppen närmast föregående kalenderår ska utgöra grund för fördelningen. Den kostnad som inte kan hänföras till ett enskilt företag ska fördelas på de företag som ingår i gruppen utifrån samma fördelningsgrund och med beaktande av typ av verksamhet enligt 8 §.

Finansinspektionen ska fördela det sammanlagda avgiftsbeloppet för avgiftsgrupp 5 på de företag som ingår i gruppen. Varje företags andel av den tid Finansinspektionen lagt på gruppen närmast föregående kalenderår ska utgöra grund för fördelningen. Den kostnad som inte kan hänföras till ett enskilt företag ska fördelas på de företag som ingår i gruppen utifrån samma fördelningsgrund.

Den lägsta avgiften är 100 000 kr, om inte något annat anges i denna förordning.

SFS 2021:1213

Avgiftsgrupper

Huvudgrupper

6 §

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de

 1. har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 2. har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och är värdepappersbolag,

 3. har tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan, eller

 4. enbart har tillstånd att tillhandahålla datarapporteringstjänster enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Avgift beräknad enligt 5 § ska också betalas av utländska kreditinstitut som hör hemma inom EES och som driver verksamhet genom filial i Sverige, om filialen är en betydande filial enligt 1 kap. 5 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. I stället för hela balansomslutningen ska 35 procent av filialens balansomslutning vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret utgöra grund för fördelningen enligt 5 § andra stycket.

För sådana företag som avses i första stycket 2 som har tillstånd för drift av MTF-plattformar enligt 2 kap. 1 § 8 lagen om värdepappersmarknaden är den lägsta avgiften 750 000 kr.

Svenska skeppshypotekskassan och företag som enbart tillhandahåller datarapporteringstjänster enligt lagen om värdepappersmarknaden ska betala den lägsta avgiften.

SFS 2020:1049

Avgiftsgrupp 2

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-1213

7 §

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att driva

 1. verksamhet enligt den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,

 2. verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller

 3. verksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Den lägsta avgiften är 10 000 kr för

 1. understödsföreningar som inte är tjänstepensionsinstitut,

 2. lokala försäkringsbolag som tillhör kategorin mindre, lokala bolag, och

 3. försäkringsföreningar som har undantag enligt 1 kap. 19 d § första stycket försäkringsrörelselagen.

Den lägsta avgiften är 5 000 kr för försäkringsföreningar som anses vara mindre föreningar enligt 1 kap. 19 d § andra stycket försäkringsrörelselagen.

Understödsföreningar som har undantag (begränsad tillsyn) enligt 2 § andra stycket den upphävda lagen om understödsföreningar, ska inte betala någon avgift.

SFS 2020:1049

Avgiftsgrupp 3

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-1213

8 §

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att driva

 1. reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 2. clearingverksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller

 3. verksamhet som värdepapperscentral enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 §. Förutv. 8 § nu 7 §.

SFS 2017:1191

Avgiftsgrupp 4

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-1213

9 §

Avgift enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har tillstånd att

 1. driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46)om värdepappersfonder, eller

 2. förvalta en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561)om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I stället för balansomslutningen ska det sammanlagda värdet av de fonder som ett fondbolag respektive en AIF-förvaltare som avses i första stycket förvaltar vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret utgöra grund för fördelningen enligt 5 § andra stycket.

AIF-förvaltare som är registrerade enligt 2 kap. 3 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska betala en avgift på 10 000 kr.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 10 §. Förutv. 9 § nu 8 §.

SFS 2017:1191

Avgiftsgrupp 5

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-1213

9 a §

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av

 1. svenska administratörer som är auktoriserade eller registrerade av Finansinspektionen enligt artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, eller

 2. sådana svenska enheter under tillsyn som av Finansinspektionen har fått ett godkännande av ett referensvärde för användning i unionen enligt artikel 33.1 i EU-förordningen.

SFS 2018:2051

Avgiftsgrupp 6

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-1213

10 §

Avgift som baseras på myndighetens andel av Finansinspektionens kostnader det närmast föregående kalenderåret ska betalas av

 1. Pensionsmyndigheten, och

 2. Sjunde AP-fonden.

Den lägsta avgiften är 50 000 kr.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 10 § nu 9 §.

SFS 2017:1191

Avgiftsgrupp 7

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-1213

11 §

Försäkringsförmedlare som är fysiska personer och registrerade enligt 2 kap. 3 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska betala en avgift på 1 500 kr.

Försäkringsförmedlare som är fysiska personer och registrerade enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsdistribution ska betala en avgift på 1 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är juridiska personer och registrerade enligt 2 kap. 3 § lagen om försäkringsdistribution ska betala en avgift på 1 000 kr för varje anställd som den 31 december närmast föregående år bedrev försäkringsdistribution för den juridiska personens räkning. Lägsta avgift för juridiska personer är 4 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är juridiska personer och registrerade enligt 2 kap. 4 § lagen om försäkringsdistribution ska betala en avgift på 3 000 kr.

Paragrafen gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

SFS 2021:1213

12 §

Försäkringsföretag som avses i 2 kap. 4 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska betala en avgift på 5 000 kr.

Första stycket gäller inte, om försäkringsföretaget ska betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

SFS 2018:1234

Pensionsstiftelser

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1049

13 §

Pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. som tryggar utfästelser om pension till färre än 16 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen ska betala en avgift på 2 000 kr, om inte annat följer av tredje stycket.

Pensionsstiftelser som avses i 9 a § första stycket lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 5 000 kr, om inte annat följer av tredje stycket.

Pensionsstiftelser som avses i 9 a § andra eller tredje stycket lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 20 000 kr.

SFS 2020:1049

Valutaväxling, finansiell verksamhet, betaltjänster och utgivning av elektroniska pengar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0758

14 §

Fysiska och juridiska personer som är registrerade enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska betala en avgift på 5 000 kr för fysiska personer och 15 000 kr för juridiska personer.

Första stycket gäller inte den som ska betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

SFS 2017:1191

14 a §

Registrerade betaltjänstleverantörer enligt lagen (2010:751) om betaltjänster ska betala en avgift på 15 000 kr för fysiska personer och 25 000 kr för juridiska personer.

SFS 2017:1191

14 b §

Juridiska personer som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster ska betala en avgift på 100 000 kr.

SFS 2021:1213

14 c §

Registrerade utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska betala en avgift på 25 000 kr.

SFS 2017:1191

14 d §

Institut för elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska betala en avgift på 75 000 kr.

SFS 2017:1191

Inlåningsverksamhet, viss verksamhet med konsumentkrediter, verksamhet med bostadskrediter och vissa leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2021-1213

15 §

Företag som är registrerade enligt den upphävda lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska betala en avgift på 25 000 kr.

SFS 2020:1049

15 a §

Företag som har tillstånd enligt 4 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter ska betala en avgift på 50 000 kr.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 15 a § upphävd g. F 2011:758.

SFS 2017:1191

15 b §

Svenska företag med tillstånd enligt 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska betala en avgift på 50 000 kr.

SFS 2016:1177

15 c §

Svenska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster med auktorisation enligt artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937 ska betala en avgift på 75 000 kr, om leverantören inte ska betala en avgift på minst 75 000 kr enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

Den som ska betala en avgift enligt första stycket ska inte betala en avgift för tillståndspliktig verksamhet enligt någon annan bestämmelse i denna förordning, om den avgiften skulle uppgå till mindre än 75 000 kr.

SFS 2021:1213

Emittenter, företag av allmänt intresse och röstningsrådgivare

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0294

16 §

Emittenter som avses i 16 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 10 000 kr.

SFS 2018:2051

16 a §

Företag som omfattas av lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision ska betala en avgift på 5 000 kr.

SFS 2017:1191

17 §

Företag som omfattas av lagen (2019:284) om röstningsrådgivare ska betala en avgift på 25 000 kr.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 17 § upphävd g. F 2017:1191.

SFS 2019:294

Utländska företag

18 §

Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

 1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige och som driver försäkringsrörelse i Sverige genom generalagent eller filial, ska betala 50 000 kr.

 2. Utländska förvaltningsbolag, med filial i Sverige, som avses i 1 kap. 6 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska betala 15 000 kr.

 3. Utländska förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen om värdepappersfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala 15 000 kr per fond.

 4. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och som inte ska betala avgift enligt 6 § andra stycket, ska betala 50 000 kr.

 5. Utländska värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och utländska företag, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 4 § samma lag, ska betala 50 000 kr.

 6. Utländska företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappersmarknaden och som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, ska betala 50 000 kr.

 7. Utländska företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden och som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i Sverige, ska betala 50 000 kr.

 8. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som förvaltar en fond som är etablerad i Sverige med stöd av artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder, ska betala 20 000 kr per fond.

 9. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som förvaltar en specialfond, ska betala 20 000 kr per fond.

 10. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 6 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som marknadsför en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 15 000 kr per fond.

 11. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 8 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som driver verksamhet från filial i Sverige, ska betala 15 000 kr.

 12. Icke EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 11 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som marknadsför en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 15 000 kr per fond.

 13. Icke EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 13 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som driver verksamhet från filial i Sverige, ska betala 15 000 kr.

 14. Utländska EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar en fond som är etablerad i Sverige med stöd av artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, ska betala 20 000 kr.

 15. Utländska företag med filial i Sverige och tillstånd enligt 2 kap. 7 § eller 3 kap. 7 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska betala 50 000 kr.

 16. Utländska kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verksamhet från filial i Sverige enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet med bostadskrediter, ska betala 15 000 kr.

 17. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial eller en permanent närvaro i Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, ska betala 15 000 kr.

 18. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 3 § lagen om försäkringsdistribution, ska betala 15 000 kr.

SFS 2021:1213

Avgift i vissa fall

Uttag av avgift när någon tidigare inte har stått under tillsyn av Finansinspektionen

19 §

Ett företag som ska betala avgift enligt någon av 6–9 §§ det första året som det står under tillsyn av Finansinspektionen, ska betala den lägsta avgiften.

Första stycket gäller inte för företag som har förvärvat väsentliga delar av ett företag som sedan tidigare står under Finansinspektionens tillsyn. I ett sådant fall gäller det som anges i 5 § om grunden för fördelningen av avgiftsbeloppet.

SFS 2017:1191

20 §

Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet som ska betala avgift enligt någon av 10–18 §§ har börjat stå under tillsyn av Finansinspektionen under året, ska avgiften för det året minskas med hänsyn till den tid som personen, företaget eller myndigheten inte har stått under tillsyn.

SFS 2019:468

Uttag av avgift när någon upphör att stå under tillsyn av Finansinspektionen

21 §

Om en fysisk person, ett företag eller en myndighet som ska betala avgift enligt någon av 6–18 §§ upphör att stå under tillsyn av Finansinspektionen under året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid som personen, företaget eller myndigheten därefter inte har stått under tillsyn.

SFS 2019:468

Uttag av avgift när någon byter avgiftsgrupp

22 §

Om tillsynen av en fysisk person eller ett företag omfattar ett helt år men grunden för uttag av avgift har ändrats under året på det sättet att personen eller företaget har bytt från en avgiftsgrupp till en annan, ska beräkningen av avgiften baseras på den tid som personen eller företaget har tillhört respektive avgiftsgrupp.

SFS 2019:468

Uttag av avgift som uppgår till mindre än 300 kr

23 §

Om den avgift som beräknas enligt 20 eller 21 § uppgår till mindre än 300 kr, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att någon avgift inte ska tas ut.

Betalning och slutavräkning

24 §

Finansinspektionen ska varje år besluta avgiftens storlek och senast den 30 november till varje fysisk person, företag och myndighet som ska betala avgift skicka en faktura på det belopp som ska betalas samt ange när avgiften senast ska vara betald.

Avgiften ska betalas genom insättning på det konto som Finansinspektionen anger på fakturan.

Dröjsmålsränta tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta ska beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Sveriges riksbank fastställda vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.

Finansinspektionen ska i slutet av varje år göra en jämförelse mellan inbetalda avgifter under året och slutliga kostnader för varje avgiftsgrupp. Resultatet av denna jämförelse ska beaktas när avgift för nästföljande år beräknas för avgiftsgruppen.

SFS 2012:383

Minskning av avgift

25 §

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta att minska avgiften.

Överklagande

26 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:1028

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1135

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 januari 2008.

SFS 2008:389

Denna förordning träder i kraft d. 23 juli 2008.

SFS 2009:1416

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:322

Denna förordning träder i kraft d. 4 juni 2010.

SFS 2010:753

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011 i fråga om 13 och 18 §§ samt i övrigt d. 1 aug. 2010.

SFS 2011:263

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:757

(Utkom d. 21 juni 2011.)

Regeringen föreskriver att förordningen (2011:466) om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska utgå.

SFS 2011:758

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:1179

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:383

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2012:738

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:292

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2013:597

Denna förordning träder i kraft d. 22 juli 2013.

SFS 2013:1110

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:454

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2014:502

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2014:997

Denna förordning träder i kraft d. 2 aug. 2014.

SFS 2014:1394

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:705

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. För försäkringsföretag som vid förordningens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043) gäller 3 § i dess äldre lydelse.

SFS 2015:1062

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.

SFS 2016:77

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller för central värdepappersförvarare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument får fortsätta att driva sådan verksamhet som avses där efter d. 29 febr. 2016.

SFS 2016:735

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2016:1177

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:1329

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2017.

SFS 2017:234

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2017.

SFS 2017:673

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018 i fråga om 1 § och i övrigt d. 1 aug. 2017.

SFS 2017:1191

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. För år 2018 ska grunden för fördelningen av avgiftsbeloppet för kreditmarknadsföretag enligt 6 § första stycket 1 vara 50 procent av företagets balansomslutning vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret. Vid fördelningen tillämpas inte 5 § andra stycket andra meningen.

SFS 2017:1193

Denna förordning träder i kraft d. 3 jan. 2018.

SFS 2018:1028

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1102

Denna förordning träder i kraft d. 21 juli 2018.

SFS 2018:1234

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2018.

SFS 2018:2051

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:294

Denna förordning träder i kraft d. 10 juni 2019.

SFS 2019:468

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2019:469

Denna förordning träder i kraft d. 21 juli 2019.

SFS 2019:818

Denna förordning träder i kraft d. 15 dec. 2019.

SFS 2020:185

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2020.

SFS 2020:1049

Denna förordning ska träda i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2021:1213

Denna förordning ska träda i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2022:536

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2022.