Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1433

Utkom från trycket den 28 december 2007
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;
utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1995:1571) om insättningsgaranti2)

1)

Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112.

2)

Senaste lydelse av

dels att i 3, 9, 12, 13, 18, 20, 22 och 24 §§ ordet "nämnden" ska bytas ut mot "garantimyndigheten",

dels att i 4 b och 11 a §§ ordet "Insättningsgarantinämnden" ska bytas ut mot "garantimyndigheten",

dels att 1, 2, 15, 16, 17 och 21 §§ ska ha följande lydelse.

3) Denna lag innehåller bestämmelser om garanti för insättningar hos banker, kreditmarknadsföretag och vissa värdepappersföretag.

3)

Senaste lydelse 2004:320.

Frågor om insättningsgarantin handläggs av den myndighet som regeringen bestämmer.

4) I denna lag betyder

4)

Senaste lydelse 2004:320.

  1. institut: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kreditmarknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot kunders medel på konto,

  2. insättare: den som har en insättning i ett institut,

  3. insättning: nominellt bestämda tillgodohavanden som är tillgängliga för insättaren med kort varsel,

  4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

  5. garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om insättningsgarantin.

5) Garantimyndigheten ska, sedan myndighetens förvaltningskostnader för garantin har räknats av, placera inbetalda avgifter på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

5)

Senaste lydelse 2002:52.

I den utsträckning behållna avgiftsmedel inte räcker till för att betala ut ersättningar får garantimyndigheten låna medel i Riksgäldskontoret.

6) Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att fastställa institutets avgift och i övrigt för sin verksamhet enligt denna lag. De uppgifter som myndigheten behöver för att fastställa ett instituts avgift ska ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller, när det gäller bankaktiebolag och värdepappersbolag, 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

6)

Senaste lydelse 2005:920.

Har ett institut som omfattas av garantin försatts i konkurs, ska konkursförvaltaren lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att betala ut ersättning till insättarna. Konkursförvaltaren ska även i övrigt lämna myndigheten det biträde som den behöver för utbetalning av ersättning.

7) Om insättningar hos ett institut omfattas av garantin till följd av ett beslut enligt 3 § andra stycket men detta inte utgör en förutsättning för tillstånd enligt 4 kap. 4 § första stycket 3 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 4 kap. 6 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och institutet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, får garantimyndigheten förelägga institutet att vidta rättelse.

7)

Senaste lydelse 2007:544.

Om institutet inte har vidtagit rättelse inom ett år från föreläggandet, får garantimyndigheten besluta att garantin inte längre ska gälla beträffande insättningarna. Ett sådant beslut får, när det är fråga om ett utländskt institut från ett EES-land, meddelas endast om den behöriga myndigheten i institutets hemland har samtyckt till beslutet. Är det fråga om ett institut från ett land utanför EES, får beslut om att garantin inte längre ska gälla meddelas endast om tillsynsmyndigheten i institutets hemland har underrättats i förväg om beslutet.

Har garantimyndigheten beslutat att garantin inte längre ska gälla beträffande insättningar hos en filial i ett land utanför EES till ett svenskt institut, ska myndigheten underrätta tillsynsmyndigheten i det land där filialen finns om beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1433

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. De nya bestämmelserna ska även tillämpas på beslut som Insättningsgarantinämnden har fattat och på ansökningar som har gjorts före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)