Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1460

Utkom från trycket den 9 januari 2008
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i sparbankslagen (1987:619)2) ska införas en ny paragraf, 1 kap. 4 §, och ett nytt kapitel, 12 kap., av följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något annat inte anges, undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Straff

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, den som

  1. lämnar osann uppgift i en handling enligt denna lag som upprättas i elektronisk form,

  2. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektronisk handling överensstämmer med originalet, eller

  3. lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en försäkran som enligt förordning som ansluter till denna lag lämnas på heder och samvete och som upprättas i elektronisk form.

Det som sägs i första stycket gäller också den som begår en sådan gärning som avses i första stycket 3 av grov oaktsamhet.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1460

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)