Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:6

Utkom från trycket den 22 januari 2008
Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;
utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2004:46) om investeringsfonder ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 b §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

3 b §

Bestämmelserna om gränsöverskridande fusion i 23 kap. 3651 §§ aktiebolagslagen (2005:551) gäller inte fondbolag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:6

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lars Afrell
(Finansdepartementet)