Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:7

Utkom från trycket den 22 januari 2008
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

1)

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

dels att 12 kap. 17 § ska upphöra att gälla,

dels att 10 kap. 19 och 38 §§ samt 12 kap. 13 och 18 §§ ska ha följande lydelse.

19 §

2) Vid fusion med ett bankaktiebolag tillämpas inte 23 kap. 1924 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället tillämpas 20–22 §§ detta kapitel. I 24 och 25 §§ finns särskilda bestämmelser om fusion genom absorption av helägt dotterbolag.

2)

Senaste lydelse 2005:932.

Bestämmelserna om gränsöverskridande fusion i 23 kap. 3651 §§ aktiebolagslagen gäller inte bankaktiebolag.

38 §

3) Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag4) (SE-förordningen), när ett beslut har meddelats enligt 20–22 §§ eller 25 § och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Finansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 5 a § lagen (2004:575) om europabolag.

3)

Senaste lydelse 2006:612.

4)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

13 §

Vid fusion med en kreditmarknadsförening tillämpas inte 12 kap. 1116 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. I stället tillämpas 14–16 §§.

Bestämmelserna om gränsöverskridande fusion i 12 kap. 22–40 §§ lagen om ekonomiska föreningar gäller inte kreditmarknadsföreningar.

18 §

Vid fusion med ett helägt dotteraktiebolag tillämpas inte 12 kap. 21 och 4143 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. I stället gäller vad som sägs i denna paragraf.

Om en kreditmarknadsförening äger samtliga aktier i ett dotteraktiebolag, får föreningens och bolagets styrelser träffa ett fusionsavtal som innebär att bolaget ska gå upp i föreningen. Styrelserna ska anmäla avtalet för registrering hos registreringsmyndigheten. För det fortsatta förfarandet gäller 14–16 §§ i tillämpliga delar. Vad som där sägs om överlåtande förening ska i stället gälla bolaget.

Fusion får ske bara om föreningen och bolaget har samma redovisningsvaluta.

Bolaget är upplöst när Finansinspektionens beslut om tillstånd enligt 14 § har registrerats. Registreringsmyndigheten ska registrera tillståndet även i aktiebolagsregistret. Registreringsmyndigheten ska förklara att frågan om fusion har fallit, om ansökan om Finansinspektionens tillstånd inte har gjorts inom föreskriven tid eller om ansökan om tillstånd har avslagits genom lagakraftvunnet beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:7

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)