Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:11

Utkom från trycket den 22 januari 2008
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

1)

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

dels att nuvarande 1 kap. 15 § ska betecknas 1 kap. 16 § och att rubriken närmast före nuvarande 1 kap. 15 § ska sättas närmast före 1 kap. 16 §,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 15 §, samt närmast före 1 kap. 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

Gränsöverskridande fusion

15 §

Bestämmelserna om gränsöverskridande fusion i 23 kap. 3651 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och 12 kap. 2240 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller inte värdepappersbolag, börs eller clearingorganisation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:11

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lars Afrell
(Finansdepartementet)