Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:381

Utkom från trycket den 11 juni 2008
Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar;
utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

1)

Prop. 2007/08:127, bet. 2007/08:NU12, rskr. 2007/08:213.

dels att 3 kap. 2, 4 och 18 §§ samt 4 kap. 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas nya bestämmelser, 3 kap. 10 a–10 d, 14 a, 19 och 20 §§ samt närmast före 3 kap. 19 § en ny rubrik av följande lydelse.

Länsrätten ska, sedan förvaltaren gett in den plan som avses i 4 § fjärde stycket, besluta hur länge förvaltningen ska pågå. Tiden ska bestämmas så, att en tillfredsställande förvaltning kan åstadkommas. Tiden får bestämmas till högst fem år från länsrättens beslut.

Om det vid utgången av den tid som bestämts alltjämt finns skäl för tvångsförvaltning ska länsrätten, på ansökan av nätmyndigheten, förlänga tiden med högst tre år i sänder. Beslutet om tvångsförvaltning gäller till dess att ansökan har prövats slutligt.

Innan länsrätten beslutar enligt första stycket ska nätmyndigheten ges tillfälle att yttra sig.

Förvaltaren ska särskilt verka för att de missförhållanden som har föranlett beslutet om tvångsförvaltning undanröjs.

Förvaltaren ska dessutom svara för en tillfredsställande förvaltning av anläggningen och därvid verka för att verksamheten ger en skälig avkastning.

Förvaltaren ska kontinuerligt pröva om förutsättningar för en tillfredsställande förvaltning föreligger.

Förvaltaren ska så snart som möjligt och senast inom tre månader från det att han eller hon förordnades enligt 1 § första eller andra stycket ge in en plan till länsrätten. I planen ska det anges vilka åtgärder som krävs för att undanröja de missförhållanden som har föranlett beslutet om tvångsförvaltning, hur dessa åtgärder ska genomföras och den tid som krävs för att genomföra åtgärderna.

Om det finns synnerliga skäl får länsrätten förlänga den tid inom vilken planen ska ges in.

Om nätföretaget inte fullgör sin skyldighet enligt 8 § till följd av att företaget inte förfogar över lokalerna eller utrymmena, får nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren, förelägga innehavaren av lokalerna eller utrymmena att fullgöra skyldigheten.

Ett sådant föreläggande får ges endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Om det är sannolikt att ställföreträdarna för nätföretaget saknar kännedom om förhållanden som nätföretaget enligt 9 § första stycket är skyldigt att upplysa förvaltaren om ska länsrätten, på ansökan av förvaltaren, kalla den som kan antas känna till förhållandena att inför rätten under ed lämna dessa upplysningar. Därvid ska 9 § andra stycket tillämpas.

Om nätföretaget inte fullgör sin skyldighet enligt 10 § till följd av att företaget inte förfogar över handlingarna eller föremålen, får nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren, förelägga innehavaren av handlingarna eller föremålen att fullgöra skyldigheten.

Ett sådant föreläggande får ges endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Förvaltaren får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i 8 och 10 §§.

Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.

Om det behövs medel för en åtgärd under tvångsförvaltningen som inte kan skjutas upp utan risk för att någon drabbas av allvarlig skada eller annan nackdel, ska nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren, tillskjuta medel till förvaltningen.

Länsrätten ska fastställa arvode till förvaltaren för varje räkenskapsår. Om det finns särskilda skäl, får arvodet fastställas för kortare tid. Arvodet ska vara skäligt.

Arvodet ska anses utgöra en kostnad i den verksamhet som omfattas av tvångsförvaltningen.

I den omfattning arvodet inte utan väsentlig tidsutdräkt kan betalas med medel ur den verksamhet som omfattas av tvångsförvaltningen, ska nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren, tillskjuta medel till förvaltningen.

Återbetalning av tillskjutna medel

Belopp som enligt 14 a § och 18 § tredje stycket tillskjutits av nätmyndigheten ska betalas tillbaka till nätmyndigheten med ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för utbetalningen.

Återbetalning ska ske så snart som det är möjligt utan att en tillfredsställande förvaltning av anläggningen äventyras.

Om förvaltaren inte kan få tillräckliga medel till återbetalningen genom löpande intäkter och lån får nätmyndigheten, på ansökan av förvaltaren, ålägga nätföretaget och, i förekommande fall, ägaren till anläggningen att tillskjuta ytterligare medel till förvaltningen. Beslutet ska grundas på vad som är skäligt med hänsyn till behovet av ytterligare medel och nätföretagets och ägarens ekonomiska förhållanden.

Om den nätkoncession som avser den tvångsförvaltade anläggningen överlåts, kvarstår nätföretagets återbetalningsskyldighet enligt beslut, som har meddelats enligt 19 § tredje stycket innan koncessionen har övergått till den nye koncessionshavaren.

Om ägaren till den tvångsförvaltade anläggningen överlåter denna, och ägaren inte själv innehar nätkoncessionen för anläggningen, kvarstår ägarens återbetalningsskyldighet enligt beslut, som har meddelats enligt 19 § tredje stycket innan äganderätten har övergått till den nye ägaren.

Om det finns skäl för det, får nätmyndigheten, på ansökan av nätföretaget eller, i förekommande fall, anläggningens ägare besluta att återbetalningsskyldighet inte behöver fullgöras.

Tvister om nätföretagets skyldigheter enligt 3 kap. 8 §, 9 § första stycket och 10 § samt om förvaltarens skyldigheter enligt 3 kap. 13 och 15 §§ prövas av nätmyndigheten.

Nätmyndigheten får förordna att ett beslut om nätföretagets skyldigheter enligt 3 kap. 8 §, 9 § första stycket och 10 § ska gälla omedelbart.

Nätmyndighetens beslut om nätföretagets skyldigheter enligt 3 kap. 8 och 10 §§ och nätmyndighetens föreläggande enligt 3 kap. 10 a och 10 c §§ får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser.

Andra beslut av nätmyndigheten enligt denna lag än beslut enligt 3 kap. 14 a § och 18 § tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:381

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)