Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:495

Utkom från trycket den 16 juni 2008
Lag om ändring i tobakslagen (1993:581);
utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 och 19 §§ tobakslagen (1993:581)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2)

Lagen omtryckt 2005:369.

15 §

3) En marknadsföringsåtgärd som strider mot 9 a § eller 14–14 b §§ ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider mot 14 § första stycket 2 eller 3 eller 14 a § första stycket 2 eller 3 kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 2936 §§ marknadsföringslagen.

3)

Senaste lydelse 2005:369.

19 §

4) Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas av

4)

Senaste lydelse 2005:369.

 1. Arbetsmiljöverket när det gäller

  a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart för personal, och

  b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § ska tillämpas.

 2. Statens folkhälsoinstitut när det gäller

  a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,

  b) lokaler som avses i 4 §,

  c) varningstexter m.m. enligt 9, 10 och 11 §§,

  d) handel enligt 12–12 b §§ och anmälan och egentillsyn enligt 12 c §,

  e) produktkontroll m.m. enligt 16–18 §§, och

  f) uppgifter om kostnader för marknadsföring enligt 18 b §, samt

 3. Konsumentombudsmannen när det gäller marknadsföring enligt 9 a § eller 14–14 b §§.

Vid Konsumentombudsmannens tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:495

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)