Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:497

Utkom från trycket den 16 juni 2008
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;
utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 a § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2) Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från konsumenter, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Ett sådant åsidosättande ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring enligt 10 § samma lag. Ett åsidosättande av 11 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 2936 §§ marknadsföringslagen.

2)

Senaste lydelse 2007:1433.

Om ett institut åsidosätter informationsplikten i 11 §, när den gäller insättningar från bara andra än konsumenter, ska garantimyndigheten underrätta Finansinspektionen enligt 20 § denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:497

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)