Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:506

Utkom från trycket den 16 juni 2008
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet;
utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

Om ett företag åsidosätter informationsplikten i 8 §, när den gäller ett erbjudande riktat till konsumenter, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas. Ett sådant åsidosättande ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring enligt 10 § samma lag.

Ett åsidosättande av informationsplikten i 8 § kan medföra marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 2936 §§ marknadsföringslagen.

Om det saknas möjlighet att ingripa enligt marknadsföringslagen, får Finansinspektionen förelägga företaget att fullgöra informationsplikten. Om föreläggandet inte följs får inspektionen avföra företaget ur registret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:506

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)