Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:510

Utkom från trycket den 16 juni 2008
Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling;
utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 8 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 1–4 §§ ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:510

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Sonja Daltung
(Finansdepartementet)