Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:512

Utkom från trycket den 16 juni 2008
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 22 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

22 §

    Ett värdepappersinstitut ska förse sina kunder med lättbegriplig information om

  1. värdepappersinstitutet och dess tjänster,

  2. finansiella instrument och föreslagna placeringsstrategier,

  3. handelsplatser,

  4. priser och avgifter, samt

  5. institutets riktlinjer för utförande av order.

Informationen ska ge kunderna rimliga möjligheter att förstå arten av och vilka risker som är förknippade med de investeringstjänster och de finansiella instrument som institutet erbjuder. Informationen får lämnas i standardiserad form.

All information som ett värdepappersinstitut lämnar till sina kunder ska vara rättvisande och tydlig och får inte vara vilseledande. Marknadsföringsmaterial ska lätt kunna identifieras som sådant.

Särskilda bestämmelser om en näringsidkares marknadsföring av produkter och tjänster och vilken information som ska lämnas till kunder finns i marknadsföringslagen (2008:486) samt i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:512

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lars Afrell
(Finansdepartementet)