Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:590

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Lag om ändring i lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler;
utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1845) om tilllämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler2)

1)

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2)

Senaste lydelse av

2 a § 2000:1023

3 § 2005:597

4 § 2006:721.

dels att 2 a, 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast efter 1 § och närmast före 2 a § ska utgå,

dels att rubriken till lagen och 1 § ska ha följande lydelse.

Lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas statsstödsregler

1 §

3) I denna lag finns bestämmelser om tillämpningen av de regler om statsstöd som till följd av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet.

3)

Senaste lydelse 2004:410. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:590

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)