Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:591

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Lag om ändring i lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20);
utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att rubriken till lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) och 1 § ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)

Med jordbruksprodukter avses i konkurrenslagen (2008:579) sådana varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan2) som är upptagna i bilagan till denna lag.

2)

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

Med trädgårdsprodukter avses i nämnda lag sådana varor som är upptagna i kap. 6–8 i Kombinerade nomenklaturen. Med skogsprodukter avses sådana varor som anges i kap. 44, 47 och 48 i nomenklaturen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:591

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)