Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:595

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619);
utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619)2) beteckningen "konkurrenslagen (1993:20)" ska bytas ut mot beteckningen "konkurrenslagen (2008:579)".

1)

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2)

Senaste lydelse av

7 kap. 4 § 2000:819

8 kap. 5 § 2000:819.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:595

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner och ombildningar som vid ikraftträdandet prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som förbjudits enligt den lagen.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Mats Walberg
(Finansdepartementet)