Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:601

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 10 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse2) beteckningen "konkurrenslagen (1993:20)" ska bytas ut mot beteckningen "konkurrenslagen (2008:579)".

1)

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

2)

Senaste lydelse av 10 kap. 22 § 2005:932.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:601

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner som vid ikraftträdandet prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som förbjudits enligt den lagen.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Mats Walberg
(Finansdepartementet)