Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:641

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Förordning om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter;
utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

dels att 9, 10, 20 och 27 §§ samt rubriken närmast före 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 a §, och närmast före 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Anmälningsplikt

Innan en producent säljer elektriska eller elektroniska produkter som ingår i en produktkategori enligt bilaga 1 till denna förordning ska producenten se till att den försäljningsverksamheten omfattas av en anmälan till Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla

 1. uppgift om den produktkategori som produkterna ingår i,

 2. producentens namn, adress och person- eller organisationsnummer,

 3. uppgift om vilket insamlingssystem för produkterna som producenten avser att använda sig av, och

 4. en beskrivning av hur producenten avser att fullgöra skyldigheten att säkerställa finansiering enligt 18 § och sitt ansvar i övrigt enligt denna förordning.

Uppgifter om genomförd försäljning

En producent som säljer elektriska och elektroniska produkter ska lämna uppgifter om produkterna till Naturvårdsverket. Uppgifterna ska avse produkter i varje produktkategori enligt bilaga 1 till denna förordning, specificerat i de produkttyper och på det sätt som för tillämpningen av förordningen är lämpligt. Uppgifter ska lämnas om

 1. vilka produkter och kvantiteter, uttryckt i vikt eller antal, av de olika produkterna som producenten har sålt i Sverige och på distans till andra länder i Europeiska unionen,

 2. vilka kvantiteter, uttryckt i vikt eller antal, hushållsprodukter som producenten har sålt i Sverige,

 3. vilka kvantiteter, uttryckt i vikt eller antal, hushållsprodukter som producenten har sålt på distans till varje annat land i Europeiska unionen, och

 4. hur producenten har fullgjort skyldigheten att säkerställa finansiering enligt 18 § och sitt ansvar i övrigt enligt denna förordning.

Uppgifterna ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 31 mars kalenderåret efter försäljningen. Uppgifterna ska lämnas på det sätt och i den omfattning som Naturvårdsverket bestämmer.

Naturvårdsverket ska i ett register sammanställa de uppgifter som producenter lämnat enligt 8 a och 9 §§.

Naturvårdsverket ska med hjälp av uppgifterna och genom utbyte av information med andra länder i Europeiska unionen beräkna varje producents marknadsandel av de hushållsprodukter som säljs i Sverige och, i fråga om distansförsäljning till ett annat land i Europeiska unionen, hur stor marknadsandel producentens distansförsäljning utgör av sålda hushållsprodukter i varje sådant land.

Marknadsandelarna får avse viss produkttyp eller produktmarknad eller annan lämplig indelning.

  För beräkning av de mål som anges i bilaga 3 till denna förordning ska en producent se till att det för de produkter som samlats in i insamlingssystem som avses i 16 § eller lämnats till producenten enligt 14 § finns uppgifter tillgängliga om hur mycket som

 1. samlats in,

 2. återanvänts utan förbehandling,

 3. förbehandlats,

 4. återanvänts efter förbehandling,

 5. materialåtervunnits,

 6. energiåtervunnits,

 7. bortskaffats på annat sätt, och

 8. förts ut från Sverige för hantering som avses i 2–7.

För uppgifter om förfaranden som avses i första stycket 3–7 och som skett utanför Europeiska unionen ska producenten kunna visa att produkterna har hanteras på ett sätt som motsvarar kraven i direktiv 2002/96/EG.

Uppgifterna ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 31 mars kalenderåret efter det år då produkterna samlades in eller lämnades till producenten. Uppgifterna ska lämnas på det sätt och i den omfattning som framgår av föreskrifter som Naturvårdsverket har meddelat med stöd av 30 §.

En producent ska, utöver det som sägs i 9 §, årligen redovisa till Naturvårdsverket på vilket sätt producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning.

Första stycket gäller inte hur insamlingen lokalt uppfyller kraven i 16 och 17 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:641

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)