Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:811

Utkom från trycket den 29 oktober 2008
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti;
utfärdad den 29 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16.

2) I denna lag betyder

2)

Senaste lydelse 2007:1433.

  1. institut: en svensk bank, ett utländskt bankföretag, ett svenskt kreditmarknadsföretag, ett utländskt kreditföretag samt ett svenskt värdepappersbolag och ett utländskt värdepappersföretag, om de har tillstånd att ta emot kunders medel på konto,

  2. insättare: den som har en insättning i ett institut,

  3. insättning: tillgodohavande som avser inlåning på konto,

  4. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

  5. garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om insättningsgarantin.

3) Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.

3)

Senaste lydelse 2000:95.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock uppgå till sammanlagt högst 500 000 kronor för varje institut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:811

1. Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling.

2. Lagen ska dock tillämpas för tid från och med den 6 oktober 2008. Den ska inte tillämpas för fall där rätten till ersättning har inträtt före detta datum.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)