Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut

Denna förordning upphör enligt F (2015:1035) att gälla den 1 februari 2016.

Utkom från trycket den 30 oktober 2008
utfärdad den 29 oktober 2008.

Tillämpningsområde

I denna förordning finns det bestämmelser om stöd enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, som lämnas i form av kapitaltillskott.

Inledande av ärenden om statligt stöd

Ansökan om statligt stöd får göras hos Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret får också ta upp ett ärende om stöd utan någon ansökan.

Avtal som rör stöd

Avtal eller beslut som rör stöd ingås respektive fattas av Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret ska överlämna ett avtal som rör stöd till regeringen för godkännande.

Villkor för stöd

Villkoren för stöd ska regleras genom avtal. Villkoren ska utformas med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa behovet av kontroll och uppföljning.

Riksgäldskontoret ska i avtalet ta in villkor som under den tid stödet kvarstår

  1. begränsar användningen av det statliga stödet i stödmottagarens marknadsföring av krediter,

  2. säkerställer att följande gäller för de fem ledande befattningshavare hos stödmottagaren som har den högsta sammanlagda ersättningen:

    1. fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får för den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslutats före det att ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd,

    2. rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från stödmottagaren, får inte beslutas under tiden för stödet och omständigheter hänförliga till denna tid får inte beaktas när rörlig ersättning ska beräknas till följd av tidigare ingångna avtal, och inga rörliga ersättningar som beslutats före det att ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd får verkställas eller utbetalas under den tid stödet kvarstår, samt

    3. för avtal om avgångsvederlag ska inte gälla förmånligare villkor än enligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande,

  3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan ersättning för styrelseuppdrag begränsas till högst den nivå som beslutats före det att ansökan om stöd gjordes eller Riksgäldskontoret på eget initiativ tog upp ärendet om stöd, och

  4. säkerställer att verksamheten inte genomgår en sådan väsentlig utvidgning som inte hade ägt rum om stödmottagaren inte hade omfattats av statligt stöd.

Om det finns synnerliga skäl, får Riksgäldskontoret i ett enskilt fall ingå avtal trots att de villkor som anges i andra stycket 2 och 3 inte är uppfyllda.

När kapitaltillskott lämnas ska staten erhålla ersättning företrädesvis i form av preferensaktier med stark rösträtt.

Förvaltning av tillgångar

Riksgäldskontoret ska förvalta aktier och andra tillgångar som staten äger eller får som säkerhet i samband med att stöd lämnas.

Statens ägande ska avvecklas i sådan takt att staten så långt möjligt får ersättning för den risk och de kostnader som har varit förenade med en genomförd stödåtgärd. Riksgäldskontoret får besluta om avveckling av statens ägande av sådana aktier och andra tillgångar som förvaltas av myndigheten, om ägandet inte är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Uppföljning av lämnat stöd

Riksgäldskontoret ska löpande följa utvecklingen i de kreditinstitut och andra företag som har fått stöd. Riksgäldskontoret ska bevaka att villkor om återbetalning och andra villkor för stödet uppfylls.

Skyldighet att lämna upplysningar

Av 8 kap. 1 § lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut följer att ett kreditinstitut eller ett sådant företag som avses i 1 kap. 2 § samma lag som ansöker om stöd ska lämna Riksgäldskontoret de upplysningar som behövs. Om Riksgäldskontoret begär det, ska uppgifterna ha granskats av en revisor som utsetts av institutet eller företaget i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 8 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

Anmälan till Europeiska kommissionen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0839

Av artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt följer att statligt stöd ska anmälas till Europeiska kommissionen för godkännande innan det får verkställas. Närmare bestämmelser om detta finns i 12 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

SFS 2013:477

Ytterligare föreskrifter

Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:820

Denna förordning träder i kraft d. 30 okt. 2008.

SFS 2011:839

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2013:477

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.