Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:911

Utkom från trycket den 2 december 2008
Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument;
utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 17 § och 8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7.

  2) På ett avstämningskonto ska anges

  2)

  Senaste lydelse 2007:548.

 1. kontohavarens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,

 2. panthavares namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,

 3. det antal finansiella instrument som kontot omfattar,

 4. i förekommande fall att kontohavaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 14 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 24 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller 3 kap. 2 e § försäkringsrörelselagen (1982:713),

 5. pantsättning och förekomst av annan särskild rätt som gäller ett finansiellt instrument,

 6. konkurs avseende kontohavaren samt utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende ett finansiellt instrument eller avseende panträtt i detta, och

 7. inskränkning enligt 13 kap. 19 § första stycket 4 eller 14 kap. 21 § första stycket 4 föräldrabalken.

3) En central värdepappersförvarare och ett kontoförande institut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

3)

Senaste lydelse 2004:323.

Om skyldighet för centrala värdepappersförvarare och kontoförande institut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:911

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lars Gavelin
(Finansdepartementet)