Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:913

Utkom från trycket den 2 december 2008
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

1)

Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7.

dels att 9 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det närmast efter rubriken Uppgiftsskyldighet ska införas en ny paragraf, 1 kap. 10 a §, av följande lydelse.

10 a §

I 16 kap. 10 a § föräldrabalken finns bestämmelser om skyldighet för kreditinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren.

5 §

2) Om ett bevis som avses i 9 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken har visats upp ska detta antecknas på ett sätt som gör förhållandet känt inom banken eller kreditmarknadsföretaget. Anteckning av motsvarande slag ska göras om inskränkningar i

2)

Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

  1. föräldrars rätt att förfoga över insatta medel som följer av 13 kap. 8 § föräldrabalken eller av beslut som har fattats enligt 13 kap. 19 § föräldrabalken och

  2. förmyndares, förvaltares och gode mäns rätt att förfoga över medel som följer av beslut som har fattats enligt 14 kap. 21 § föräldrabalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:913

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)