Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:914

Utkom från trycket den 2 december 2008
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden;
utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden närmast efter rubriken Uppgiftsskyldighet ska införas en ny paragraf, 1 kap. 11 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7.

11 a §

I 16 kap. 10 a § föräldrabalken finns bestämmelser om skyldighet för värdepappersbolag att lämna uppgifter till överförmyndaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:914

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Lars Gavelin
(Finansdepartementet)