Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:354

Utkom från trycket den 19 maj 2009
Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet;
utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2)

Lagen omtryckt 2004:319.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.

3) Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket. För en juridisk person gäller detta förbud den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

3)

Senaste lydelse 2009:67.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett finansiellt institut som anmält sin verksamhet enligt 2 § första stycket får kännedom om att förändringar har skett i den krets som anges i första stycket, ska institutet snarast anmäla förändringen till Finansinspektionen. Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till inspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:354

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)