Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:359

Utkom från trycket den 19 maj 2009
Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster;
utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 6 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden ("Direktiv om elektronisk handel") (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1, Celex 32000L0031).

Bestämmelserna i 3–5 §§ är inte tillämpliga på

 1. tillåtligheten av marknadsföring genom icke begärd e-post,

 2. utgivning av elektroniska pengar av sådana aktiebolag eller ekonomiska föreningar som enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar undantagits från den lagens bestämmelser,

 3. reklam för fondandelar enligt artikel 44.2 i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)3)

  3)

  EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

  , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG4) ,

  4)

  EUT L 76, 19.3.2008, s. 42 (Celex 32008L0018).

 4. sådana krav för försäkringsverksamhet genom sekundäretablering eller gränsöverskridande verksamhet som avses i avdelning IV i rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG5) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/36/EG6) , och avdelning IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring7) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/19/EG8) ,

  5)

  EGT L 228, 11.8.1992, s. 1 (Celex 31992L0049).

  6)

  EUT L 81, 20.3.2008, s. 69 (Celex 32008L0036).

  7)

  EGT L 345, 19.12.2002, s. 1 (Celex 32002L0083).

  8)

  EUT L 76, 19.3.2008, s. 44 (Celex 32008L0019).

 5. sådana krav för obligatoriska skadeförsäkringar som avses i artikel 30.2 i rådets direktiv 92/49/EEG,

 6. avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,

 7. upphovsrätt och närstående rättigheter, skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och industriellt rättsskydd, eller

 8. formkrav för avtal som skapar eller överför rättigheter i fast egendom.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:359

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)