Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:360

Utkom från trycket den 19 maj 2009
Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder;
utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 8 kap. 2 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225.

2)

Jfr rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EGT L 375, 31.12.1985, s. 3, Celex 31985L0611), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/18/EG (EUT L 76, 19.3.2008, s. 42, Celex 32008L0018).

En värdepappersfond får inte ombildas till en specialfond.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:360

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Katarina Back
(Finansdepartementet)